Tietosuojaseloste   

1. Asiakastietojen ylläpitäjä   

Nimi: ValmennusLehto Oy 

Y-tunnus: 2947482-4 

Osoite: Saimaankatu 64, 15110 Lahti   

Sähköposti: asiakaspalvelu@valmennuslehto.fi 
Sähköposti koskien AinaKanssasi –verkkokauppaa: ainakanssasi@valmennuslehto.fi 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan ValmennusLehdon noudattama tietosuojakäytäntö.   

2. Asiakastietojen ylläpitämisestä vastaava henkilö   

Nimi: toimitusjohtaja Suvi Lehto   

Yhteystiedot: suvi.lehto@valmennuslehto.fi   

 

3. Asiakastiedot   

ValmennusLehto Oy:ssä kerätään asiakkaista sellaisia tietoja, jotka liittyvät asiakkaan palvelemiseen asianmukaisella tavalla. Toteutettaessa palveluita, asiakkaan luvalla palvelun ostavat tahot toimittavat nämä tiedot ValmennusLehto Oy:lle ja ne tallennetaan Fastroi Oy:n Hilkka-asiakastietojärjestelmään. Lupa tietojen siirtämisestä pyydetään asiakkaalta kirjallisesti. 

AinaKanssasi –verkkokaupassa rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.   

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste   

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan kirjallisesti antama lupa käyttää tietoja hänen asioittensa hoitamiseen.    

Henkilötietoja saadaan henkilöiltä itseltään sekä julkisilta tahoilta asiakkaiden luvalla, jotka ostavat ValmennusLehto Oy:ltä asiakkailleen palveluita. 

AinaKanssasi -verkkokaupassa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tai tiedot lähetystä koskien. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

5. Asiakkaista kerättyjen asioiden tietosisältö   

Asiakkuuksissa kerätään seuraavia tietoja:   

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero   
 • viranomaistyöskentelyä varten tarvittava henkilötunnus   
 • työ- ja koulutushistoria   
 • työnantajayritystä koskevat tiedot   
 • tapahtumatiedot, kuten asiakkaan osallistuminen tapaamisiin ja hänen tilanteeseensa liittyvien asioiden hoitoon käytetyistä tuntimääristä 
 • muut tiedot, jotka olennaisesti liittyvät asiakkaan asiakassuhteeseen  

 

AinaKanssasi –verkkokaupassa asiakkuuksista kerätään seuraavia tietoa: 

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero   
 • tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 
 • halutessaan asiakas voi liittyä postituslistalle, jonka tietoihin käytetään asiakkaan sähköpostia tai puhelinnumeroa ja mahdollisesti nimeä 
 • verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.
    

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät   

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.    

   

7. Henkilötietojen säilytysaika   

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.   

Asiakkuuden aikana ja päätyttyä paperiset asiakastiedot arkistoidaan lukittuihin kaappeihin ja niitä säilytetään tarvittava aika.    

AinaKanssasi -verkkokaupassa rekisterissä olevat yhteystiedot voidaan poistaa asiakkaan toiveesta. Mahdollisia tietoja tilausta koskien emme voi poistaa. 

   

8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä   

Oikeus tarkastaa tiedot   

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hänestä on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Asiakkaan tulee lähettää tarkastuspyyntö asiakaspalvelu@valmennuslehto.fi –sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. ValmennusLehto Oy kysyy tarvittaessa lisätietoja asiakkaan tunnistamiseksi.   

AinaKanssasi –verkkokaupaa koskevat kyselyt: ainakanssasi@valmennuslehto.fi 

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei asiakas pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.   

Oikeus tiedon korjaamiseen   

ValmennusLehto Oy huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. ValmennusLehto Oy oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta.    

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä   

Asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun.    

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle   

Asiakas voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.   

   

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön   

ValmennusLehto Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.    

 

Päivitetty Lahdessa 1.11.2023